ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

1. Αίτηση εγγραφής ως μέλος με υπογραφή Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, σφραγίδα και αριθμό πρωτοκόλλου.

2.   Επίσημο αντίγραφο Καταστατικού όπως επίσης και επίσημο αντίγραφο των τυχόν Κανονισμών του.

3. Επίσημο αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης με την οποία αναγνωρίστηκε και πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του ότι είναι καταχωρημένο στο βιβλίο σωματείων Δικαστηρίου τούτου (επικυρωμένα).  

4.  Ονομαστική κατάσταση των μελών του ΔΣ με τις διευθύνσεις τους.  

5. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ότι το σωματείο έχει τουλάχιστον 20 αθλούμενους στα αγωνίσματα της σκοποβολής όπως και ονομαστική κατάσταση των αθλουμένων κατά κατηγορία άθλησης μαζί με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίου άθλησης του (ΔΕ.ΣΚ.).  

6. Το ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου για τις Γενικές Συνελεύσεις της ΣΚΟΕ.  

7.  Παράβολο 50,00 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την ετήσια συνδρομή του σωματείου στη ΣΚ.Ο.Ε.  

8. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ότι το σωματείο αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό της ΣΚ.Ο.Ε., τους Κανονισμούς της ΣΚ.Ο.Ε. και τους Κανονισμούς των Διεθνών Ομοσπονδιών.  

9.  Διαβιβαστικό με τα ονόματα τουλάχιστον 20 αθλητών που επιθυμούν να τους εκδώσει η ΣΚ.Ο.Ε. ΔΕ.ΣΚ. με όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής τους δηλ. 

  • Συμπληρωμένο το έντυπο ΔΕΣΚ (Δελτίο Σκοπευτή)
  • 2 φωτογραφίες του αθλητή
  • φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του αθλητή ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους αθλητές που δεν έχουν εκδώσει ακόμα
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο αθλητής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο του εσωτερικού ή του εξωτερικού και ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του N2725/99.
  • Ιατρική βεβαίωση (Ειδικό έντυπο ΣΚ.Ο.Ε. - Δελτίο Υγείας Αθλητή) ότι ο αθλητής είναι υγιής και μπορεί να αθληθεί στα αγωνίσματα της σκοποβολής.
  • παράβολο 30,00 ευρώ για κάθε αθλητή, εκτός από όσους είναι κάτω των 20 ετών

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΧΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Τα αποκόμματα από την κατάθεση των παραβόλων να αποστέλλονται με fax στη ΣΚ.Ο.Ε. Αριθμός λογαριασμού ΣΚ.Ο.Ε. στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα Ελλάδος : 080/480562-31.

 

***ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.