Ολόκληρο το κείμενο


Δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β, Φύλλο 559, 04-05-2006) η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης, που αφορά την ίδρυση και  λειτουργία σκοπευτηρίων. Με τη δημοσίευσή της τίθεται και σε ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι ισχύει ήδη από τις 4-05-2006.
Τα θετικά της απόφασης είναι αρκετά:
- Παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης αδειών σύμφωνα με το νόμο.
- Αναγνωρίζει ως σκοπευτήρια τα ανοιχτά πεδία βολής και ορίζει τον τρόπο οροθέτησής τους.
- Τα Σωματεία που το επιθυμούν μπορούν να αποθηκεύουν όπλα και πυρομαχικά στα οργανωμένα σκοπευτήρια και να μην αναγκάζονται σε «μετακόμιση» κάθε φορά που πηγαίνουν σε αγώνα ή προπόνηση.
- Διαχωρίζει τα είδη των σκοπευτηρίων, έτσι ώστε οι Επιτροπές που εφαρμόζουν το νόμο να μην αναγκάζονται να εκφράσουν υπερβολικές απαιτήσεις.
- Διατυπώνει ξεκάθαρα τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται και ορίζει υπευθύνους κατά περίπτωση.


Ακολούθως αναδημοσιεύουμε το πλήρες κείμενο της απόφασης:


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 19180  (6)
Όροι, Προϋποθέσεις και Άδεια Λειτουργίας Σκοπευτηρίων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 2168/1993 (Α΄− 147),
β. του άρθρου 56Α του ν.2725/1999 (Α΄− 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.3057/2002 (Α΄− 239) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 18 του ν.3207/2003 (Α΄−302) και του ν.3342/2005 (Α΄− 131).
γ. της υπ’ αριθμ. 46596/2004 από 22.11.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης (Β΄− 1793), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 9 του ως άνω άρθρου 56Α του ν.2725/1999.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α−98).
3. Την υπ’ αριθμ. 509/8.3.2006 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Γεώργιο Ορφανό».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Άδεια Λειτουργίας Σκοπευτηρίων
1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε νέου Σκοπευτηρίου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας περιφέρειας, προς τη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή προς τον φορέα στον οποίο αυτή ανήκει, ύστερα από πρόταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 56Α του ν.2725/1999 (Α΄−121) Επιτροπής, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται από τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 46596 από 22.11.2004 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης − Οικονομίας και Οικονομικών−Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης (Β΄−1793) και της παρούσας απόφασης. Πέραν των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νέα σκοπευτήρια απαιτείται :
α. Τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια να απέχουν περιμετρικά τουλάχιστον 1.000 μέτρα από κατοικημένες περιοχές και να μην προκαλούν ηχητικές οχλήσεις σε αυτές.
β. Τα κλειστά Σκοπευτήρια απαιτείται να διαθέτουν πλήρη ηχομόνωση.
2. Προκειμένου περί Σωματειακών Σκοπευτηρίων που λειτουργούν σε χώρο που ανήκει κατά κυριότητα σε φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται η προσκόμιση σχετικού παραχωρητηρίου ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης, από το οποίο να προκύπτει η έκταση που παραχωρείται, ο χρόνος παραχώρησης ή μίσθωσης και η παροχή έγκρισης για την τοποθέτηση αναχωμάτων εντός του χώρου αυτού και την εκτέλεση άλλων εργασιών που απαιτούνται για την λειτουργία Σκοπευτηρίου. Η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση υποβολής των απαιτουμένων αδειών άλλων Υπηρεσιών.
3. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 άδεια δεν χορηγείται, εφ’ όσον φυσικά πρόσωπα μέλη της Διοίκησης της Αθλητικής Εγκατάστασης ή του Σωματείου στο οποίο αυτή ανήκει ή οι εκπρόσωποι των φορέων που αιτούνται την άδεια:
α. Έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα :
(1) Για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος.
(2) Για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν την αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του ν.2168/1993 (Α΄− 147).
(3) Για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε στον υπαίτιο αμετακλήτως ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως και για οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου 2168/1993, ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε ετών, από την έκτιση ή την άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.
β. Δεν παρέχουν εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων και λοιπών αντικειμένων, που αναφέρονται στο νόμο 2168/1993 και ιδιαίτερα εάν πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια, ή άλλες ψυχονευρωτικές καταστάσεις. Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.
γ. Δεν συμπλήρωσαν το 18° έτος της ηλικίας τους.
δ. Είναι έμποροι όπλων και φυσιγγίων − πυρομαχικών.
4. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται ν’ αρνηθούν τη χορήγηση της παραπάνω άδειας λειτουργίας των κατά το άρθρο 2 Σκοπευτηρίων ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσα, εφ’ όσον για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου πρόσωπα εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 3 παραβάσεις.
5. Σε περίπτωση καταδίκης που αποτελεί κώλυμα για χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ή συνδρομής των κωλυμάτων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ανακαλούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί.
6. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας Σκοπευτηρίου σε νομικό πρόσωπο, οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
7. Η αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Σκοπευτηρίου Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα, εφόσον λάβει τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου, Ποινικό Μητρώο Δικαστικής Χρήσης. Επίσης ζητά από τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν : α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος, β) Πιστοποιητικό ιατρού νευρολόγου − ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου για φυσικό πρόσωπο ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου περί Σωματείων.

Άρθρο 2

Διάκριση Σκοπευτηρίων
Τα Σκοπευτήρια διακρίνονται σε Ολυμπιακά, Εθνικά, Δημοτικά, Νομαρχιακά, Κοινοτικά και Σωματειακά.


Άρθρο 3

Κατηγορίες Σκοπευτηρίων
Τα Σκοπευτήρια κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες :
1. Σε κλειστά σκοπευτήρια αεροβόλων όπλων και σε σκοπευτήρια σταθερού στόχου είκοσι πέντε (25) και πενήντα (50) μέτρων, όπου τελούνται αγωνίσματα με τη χρήση ραβδωτών όπλων.
2. Σε ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, που λειτουργούν σε στεγασμένο μεν χώρο, με ανοικτό όμως το πεδίο βολής, όπου διενεργούνται αγωνίσματα σταθερού στόχου.
3. Σε ανοικτά σκοπευτήρια, που διακρίνονται σε:
α. Σκοπευτήρια Σταθερού Στόχου
β. Σκοπευτήρια IPSC (Πρακτικής Σκοποβολής)
γ. Σκοπευτήρια Πήλινου Στόχου
δ. Σκοπευτήρια Διάθλου της Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας
ε. Σκοπευτήρια που διαμορφώθηκαν εντός πεδίων βολής στρατιωτικών υπηρεσιών και παραχωρήθηκαν εγγράφως προς χρήση, σε ΣΚ.Ο.Ε. ή σε Σωματεία Σκοποβολής και
στ. Σκοπευτήρια Τοξοβολίας.
4. Η κατάταξη των Σκοπευτηρίων, σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 3, πραγματοποιείται με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 56 Α του ν.2725/1999 και της Οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, με βάση τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς των οικείων αθλητικών Ομοσπονδιών.

Άρθρο 4

Υπεύθυνοι Σκοπευτηρίου − Βολής − Φύλαξης και Διακίνησης Όπλων και Πυρομαχικών-Υποχρεώσεις αυτών
1. Σε κάθε Σκοπευτήριο, που λειτουργεί, ορίζεται υποχρεωτικά, από τη διοίκηση του, τουλάχιστον ένας υπεύθυνος για τη λειτουργία του, ένας υπεύθυνος για τη φύλαξη και διακίνηση των όπλων και των πυρομαχικών, καθώς και ένας υπεύθυνος βολών για την τήρηση στα πεδία βολής του Σκοπευτηρίου των κανόνων ασφαλείας, που καθορίζονται από την οικεία και τη Διεθνή Ομοσπονδία Σκοποβολής, ως και την αθλητική νομοθεσία. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του Σκοπευτηρίου και ο υπεύθυνος βολών απαιτείται να έχουν γνώσεις Οπλοτεχνικής − Σκοποβολής.
2. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ορίζεται ως υπεύθυνος ένα άτομο για όλες τις δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση της διοίκησης της αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο ανήκει το σκοπευτήριο και γνώμη της προβλεπόμενης από το άρθρο 56Α του ν.2725/1999 (Α΄− 121) Επιτροπής.
3. Απαγορεύεται να ορισθεί ως υπεύθυνος λειτουργίας του Σκοπευτηρίου, βολής και διακίνησης των όπλων και των πυρομαχικών άτομο στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 1 της παρούσας.
4. Σκοπευτήρια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δεν επιτρέπεται να λειτουργούν εάν προηγουμένως δεν έχουν ορίσει τους αναφερόμενους στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπευθύνους.
5. Τα πλήρη στοιχεία των παραπάνω υπευθύνων ή υπεύθυνου γνωστοποιούνται εγγράφως, υποχρεωτικά, στο Τμήμα Ασφαλείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου λειτουργεί το Σκοπευτήριο ή στην Αστυνομική Υπηρεσία που ασκεί αρμοδιότητες ασφάλειας στην περιοχή αυτή, ως και στην Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας, εντός δέκα (10) ημερών από την χορήγηση αυτής.
6. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των Σκοπευτηρίων υποχρεούνται:
α. Να μην επιτρέπουν τη διεξαγωγή αγώνων σκοποβολής, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 56Α, παρ. 8 του ν.2725/1999 (Α΄−121), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.3057/2002 (Α΄−239) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.3207/2003 (Α΄− 302), άδεια διεξαγωγής της αρμόδιας Ομοσπονδίας.
β. Να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό λειτουργίας του Σκοπευτηρίου.
γ. Να τηρούν τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 46596/2004 από 22.11.2004 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης −Οικονομίας και Οικονομικών − Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης (Β΄− 1793) για θέματα ασφάλειας αθλητών, θεατών και υγιεινής.
δ. Να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή σε αγώνες ή προπονήσεις σκοποβολής ατόμων που δεν κατέχουν σε ισχύ άδεια κατοχής σκοπευτικών όπλων και οπλοφορίας για εξάσκηση στη σκοποβολή, καθώς και σε ισχύ Δελτίο Σκοπευτή της αρμόδιας Ομοσπονδίας, θεωρημένο για το συγκεκριμένο έτος ή σε ισχύ Δελτίο Σκοπευτή, προκειμένου περί αθλητών που συμμετέχουν σε αγώνες ή προπονήσεις με όπλα νομίμως κατεχόμενα από το Σωματείο στο οποίο ανήκουν.
Επίσης, να μην επιτρέπουν την είσοδο σε ανήλικους αθλητές σκοποβολής, που κατέχουν Δελτίο Σκοπευτή της οικείας Ομοσπονδίας εφόσον δεν συνοδεύονται από τον προπονητή ή τον εκπαιδευτή σκοποβολής ή από τον υπεύθυνο του Σωματείου που ανήκουν.
ε. Να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή του τόπου λειτουργίας του Σκοπευτηρίου, σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή παραβίασης των κανόνων ασφαλούς διενέργειας του αγωνίσματος από αθλητές, προπονητές, κριτές ή παράγοντες Σωματείων.
στ. Να διευκολύνουν την είσοδο και διενέργεια ανά πάσα στιγμή ελέγχων, από υπαλλήλους της Γ.Γ.Α. και τις Αστυνομικές Αρχές και να επιδεικνύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 βιβλία.
ζ. Να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του σκοπευτηρίου και σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, του κανονισμού λειτουργίας ή την αλλαγή της Διοίκησης, προκειμένου περί νομικών προσώπων, να ενημερώνουν σχετικά τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
η. Να απαγορεύουν την εντός του Σκοπευτηρίου είσοδο εμπόρων όπλων−πυρομαχικών, με σκοπό την πώληση ή διάθεση των ειδών αυτών σε Σωματεία ή αθλητές.
θ. Να μεριμνούν για την περισυλλογή των καλύκων αναλωθέντων φυσιγγίων κατά τους αγώνες και προπονήσεις με πυροβόλα όπλα κεντρικής πυροδότησης και να προβαίνουν στην πώληση αυτών κατόπιν άδειας της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, σε νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια κατασκευής φυσιγγίων σκοποβολής προς αναγόμωση ή χυτήρια μετάλλων. Η αποκομιδή καλύκων φυσιγγίων εκτός των χώρων του σκοπευτηρίου, κατά παράβαση της ανωτέρω διαδικασίας, από σκοπευτές, υπεύθυνους σκοπευτηρίων ή άλλα πρόσωπα, απαγορεύεται αυστηρώς.
7. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των υπαίθριων και ημιυπαίθριων Σκοπευτηρίων υποχρεούνται επιπλέον των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο :
α. Να τοποθετούν προ της διεξαγωγής αθλημάτων με τη χρήση πυροβόλων όπλων περιμετρικά του χώρου διεξαγωγής αγώνων και προπονήσεων, λωρίδα πλάτους 35 εκατοστών του μέτρου, με την οποία παρεμποδίζεται η είσοδος στο χώρο αυτό των θεατών.
β. Να τοποθετούν σε τέσσερα σημεία περιμετρικά του χώρου του Σκοπευτηρίου και σε απόσταση δέκα (10) έως είκοσι (20) μέτρων ενδεικτικές σημάνσεις από ερυθρό ύφασμα διαστάσεων ενάμισι μέτρου (1½) τοποθετημένες σε ιστό ύψους τεσσάρων (4) μέτρων. Επίσης στην είσοδο του Σκοπευτηρίου να τοποθετούν πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 70 cm Χ 70 cm με την ευδιάκριτη σήμανση «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ − ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΒΟΛΕΣ».
γ. Να τηρούν τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου βιβλία.
8. Κατά τη διεξαγωγή αγώνων σκοποβολής, ορίζεται απαραιτήτως από το οικείο Σωματείο ή την Ομοσπονδία για κάθε πεδίο βολής του Σκοπευτηρίου ένας Αρχηγός Βολής, με γνώσεις Οπλοτεχνικής Σκοποβολής. Ο αναφερόμενος στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Υπεύθυνος Βολών δεν επιτρέπει την έναρξη του αγώνα σε Πεδίο Βολής του Σκοπευτηρίου, στο οποίο δεν ορίσθηκε Αρχηγός Βολής.
9. Για Αγώνες Σκοποβολής που διεξάγονται σε πεδία βολής στρατιωτικών υπηρεσιών, ορίζεται από τη Γ.Γ.Α. κατόπιν προτάσεως της οικείας Ομοσπονδίας 5μελής Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη των Σωματείων στα οποία παραχωρήθηκε εγγράφως η χρήση του χώρου αυτού, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 5

Τηρούμενα βιβλία
1. Σε κάθε Σκοπευτήριο τηρούνται με ευθύνη του υπεύθυνου λειτουργίας του σκοπευτηρίου τα ακόλουθα βιβλία :
α. Βιβλίο Σκοπευτηρίου στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο του αθλητή, ο αριθμός του όπλου που χρησιμοποιείται σε κάθε προπόνηση ή αγώνα, ο αριθμός της άδειας κατοχής του όπλου και η υπηρεσία έκδοσης της, ο αριθμός του Δελτίου Σκοπευτή της αρμόδιας Ομοσπονδίας και το Σωματείο στο οποίο ανήκει, η ημερομηνία τέλεσης του σχετικού αγώνα ή προπόνησης.
β. Βιβλίο Όπλων στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των φυλασσομένων εντός του Σκοπευτηρίου όπλων, που ανήκουν κατά κυριότητα σε αναγνωρισμένα Αθλητικά Σωματεία, χωριστά για το καθένα ή σε φυσικά πρόσωπα που κατέχουν Δελτίο Σκοπευτή (ΔΕ.ΣΚ.).
γ. Βιβλίο διακινήσεως των πυρομαχικών στο οποίο καταχωρούνται κατά είδος και κατηγορία και σύμφωνα με τα τηρούμενα νόμιμα παραστατικά έγγραφα, όλες οι ποσότητες αυτών που ανήκουν σε αναγνωρισμένα Αθλητικά Σωματεία ή φυσικά πρόσωπα κατόχους ΔΕ.ΣΚ. και φυλάσσονται εντός του χώρου του Σκοπευτηρίου. Στους ειδικούς χώρους αποθήκευσης του Σκοπευτηρίου επιτρέπεται η φύλαξη μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) φυσίγγια συνολικά.
δ. Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται όλα τα όπλα που προορίζονται, για τη συλλογή ή είναι κειμήλια του Σκοπευτηρίου.
ε. Βιβλίο περισυλλογής καλύκων στο οποίο καταχωρούνται, μετά από κάθε αγώνα ή προπόνηση, ο αριθμός και το είδος περισυλλεχθέντων καλύκων αναλωθέντων φυσιγγίων.
2. Τα ανωτέρω βιβλία στα οποία καταχωρείται κάθε μεταβολή που επέρχεται στα όπλα και τα πυρομαχικά, θεωρούνται από το Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας ή της αστυνομικής υπηρεσίας που ασκεί αρμοδιότητες ασφάλειας, στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων λειτουργεί το Σκοπευτήριο.

Άρθρο 6

Λοιπές υποχρεώσεις οργάνων Σκοπευτηρίου − Βασικοί κανόνες λειτουργίας
1. Απαγορεύεται η εισαγωγή, φύλαξη, χρησιμοποίηση και τοποθέτηση μέσα στα Σκοπευτήρια όπλων και πυρομαχικών, ξένων προς το άθλημα της σκοποβολής.
2. Αθλητές − Σκοπευτές κάτοχοι ισχυουσών αδειών κατοχής και οπλοφορίας ως και ΔΕ.ΣΚ. της αρμόδιας Ομοσπονδίας δύνανται να παραδίδουν τα όπλα τους στο Σκοπευτήριο προς φύλαξη, εφόσον αυτό διαθέτει ξεχωριστούς χώρους από αυτούς στους οποίους φυλάσσονται τα όπλα των Σωματείων και Ομοσπονδιών και πληρούν τους αυτούς όρους ασφαλείας.
3. Οι διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων ή των φορέων στους οποίους ανήκουν τα Σκοπευτήρια υποχρεούνται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να εφαρμόσουν τα πιο πάνω και να υποβάλλουν, μέσα στην ίδια προθεσμία, στο Τμήμα Ασφαλείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου λειτουργεί το Σκοπευτήριο ή στην Αστυνομική Υπηρεσία που ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στην περιοχή αυτή, τα ακόλουθα:
α. Πλήρη κατάλογο των πιστολιών, περιστρόφων, όπλων και πυρομαχικών τα οποία φυλάσσονται σ’ αυτά και χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο άθλημα της σκοποβολής.
β. Πλήρη κατάλογο των όπλων που ανήκουν μεν κατά κυριότητα σε φυσικά πρόσωπα, Αθλητές − Σκοπευτές κατόχους των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αδειών και δελτίου, είναι όμως στη διαρκή κατοχή του Σκοπευτηρίου και χρησιμοποιούνται μέσα σ’ αυτό και,
γ. Πλήρη κατάλογο όλων των όπλων που προορίζονται για την συλλογή ή τα κειμήλια του Σκοπευτηρίου.
4. Οι πιο πάνω κατάλογοι συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση προς την ίδια Αστυνομική Αρχή, στην οποία βεβαιώνεται ότι όλα τα όπλα και πυρομαχικά που αναφέρονται στους καταλόγους έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία που προβλέπονται στην παρούσα.
5. Η μεταφορά των παραπάνω όπλων και πυρομαχικών από τόπο σε τόπο, αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του έχοντος άδεια κατοχής αυτών, που υποβάλλεται στις παραπάνω Αστυνομικές Αρχές τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την πραγματοποίηση της μεταφοράς.
6. Σε περίπτωση που περιέρχονται στα παραπάνω σκοπευτήρια, στο μέλλον, νέα όπλα και πυρομαχικά, ο υπεύθυνος λειτουργίας υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες το αργότερο από της αποκτήσεως τους να τα δηλώσει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
7. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής οποιουδήποτε εκ των παραπάνω όπλων ή πυρομαχικών, ο κάτοχος της άδειας αυτών ως και ο υπεύθυνος του σκοπευτηρίου, υποχρεούται να αναφέρει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, την μεν απώλεια μόλις τη διαπιστώσει, τη δε καταστροφή το ταχύτερο δυνατό και με κάθε γνωστή λεπτομέρεια.
8. Το Νομικό Πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας του Σκοπευτηρίου, ο υπεύθυνος του Σκοπευτηρίου, οι προπονητές και εκείνοι που χρησιμοποιούν το Σκοπευτήριο είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας, όπως αυτοί
καθορίζονται από τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκοποβολής (U.I.T.).

Αρθρο 7

Όροι ασφαλούς φύλαξης Όπλων και Πυρομαχικών
1. Τα Σκοπευτήρια που διατηρούν πλήρως στεγασμένους χώρους, εντός των οποίων φυλάσσονται όπλα και πυρομαχικά νομίμως κατεχόμενα από Σωματεία Σκοποβολής ή αθλητές − σκοπευτές που κατέχουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 άδειες και ΔΕ.ΣΚ. υποχρεούνται όπως :
α. Φυλάσσουν και ασφαλίζουν σε αυτοτελείς και ανεξάρτητους χώρους τα όπλα κάθε σωματείου ή Ομοσπονδίας, χωριστά, καθώς και σε αυτοτελή και ανεξάρτητο χώρο τα όπλα των φυσικών προσώπων αθλητών − σκοπευτών. Σε ανεξάρτητους από τα όπλα αυτοτελείς χώρους αποθηκεύονται για κάθε Σωματείο, Ομοσπονδία ή φυσικά πρόσωπα, τα πυρομαχικά αυτών.
β. Οι χώροι φύλαξης − αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών απαιτείται να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο υλικό, ώστε να είναι αδύνατη η ρήξη ή διάτρηση αυτών με συνήθη εργαλεία. Διαθέτουν θύρες ασφαλείας (θωρακισμένες), σύγχρονο σύστημα συναγερμού και δεν έχουν παράθυρα ή άνοιγμα σε φωταγωγό ή ακάλυπτο χώρο.
γ. Ο υπεύθυνος για τη διακίνηση των όπλων και των πυρομαχικών − διαχειριστής αποθήκης αποθηκεύει τα όπλα και τα φυσίγγια σε χρηματοκιβώτια εντοιχισμένα ή σταθερά στερεωμένα στον τοίχο ή το δάπεδο της αποθήκης, η οποία περιμετρικά είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα τουλάχιστον 20 cm.
δ. Τα όπλα για το δίαθλο της Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας φυλάσσονται σε ανεξάρτητους χώρους της εν λόγω Ομοσπονδίας, που πληρούν τους παραπάνω όρους ασφαλείας.
2. Τα Σκοπευτήρια που λειτουργούν σε μη κατοικημένες περιοχές υποχρεούνται επιπλέον να διαθέτουν φύλακα καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
3. Τα παραπάνω Σκοπευτήρια είναι δυνατόν να κατέχουν όπλα ως συλλεκτικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 3009/2/84−δ από 23.7.2004 (Β΄−1208) Απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξεως, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 8

Προσφυγές
1. Σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης των προβλεπόμενων από την παρούσα απόφαση αδειών, επιτρέπεται η προσφυγή του ενδιαφερομένου ενώπιον του Υπουργού Πολιτισμού, εντός μηνός από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της σχετικής απόφασης.
2. Σε περίπτωση επιβολής των προβλεπομένων από την παράγραφο 2 του άρθρου 9 διοικητικών κυρώσεων ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στον Υπουργό Πολιτισμού εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Άρθρο 9

Κυρώσεις
1. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.2168/1993 (Α΄−147), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Σε περίπτωση που το Σκοπευτήριο παύσει να πληροί έστω και μία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας, αυτή αφαιρείται προσωρινά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που την εξέδωσε, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως δύο (2) μήνες. Η αφαίρεση της άδειας παρατείνεται για όσο χρόνο το Σκοπευτήριο δεν πληροί όλες τις απαιτούμενες για την αρχική χορήγηση της άδειας προϋποθέσεις.

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις
Ήδη υφιστάμενα υπαίθρια και ημιυπαίθρια Σκοπευτήρια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτ. α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να εξακολουθούν τη λειτουργία τους μόνο εφόσον, κατά την κρίση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 56Α του ν.2725/1999, έχουν λάβει κάθε πρόσφορο και εύλογο ηχομονωτικό μέτρο και παρέχουν πλήρη προστασία των περιοίκων από βολίδες, σκάγια και άλλες παρελκόμενες των βολών οχλήσεις, με την υποχρέωση όπως εντός έτους από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας εφοδιασθούν με άδεια, για τη χορήγηση της οποίας δεν εξετάζεται η προϋπόθεση της απόστασης από κατοικημένες περιοχές. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων κατά τις μεσημβρινές ώρες κοινής ησυχίας και μετά τη δύση του ηλίου σε περίπτωση που απέχουν περιμετρικά λιγότερο από χίλια (1.000) μέτρα, από κατοικημένες περιοχές και εφόσον κατά την κρίση της Επιτροπής Ελέγχου από τη λειτουργία του Σκοπευτηρίου προκαλείται όχληση στους κατοίκους.

Άρθρο 11

Τελικές − Καταργούμενες διατάξεις
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Σκοπευτήρια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και πάσης μορφής εταιρείες.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ζητήματα των Σκοπευτηρίων του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2006

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


 ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ                                              ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ