Αριθ. Πρωτ. 1396                                             Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναστολή διαγραφής Σωματείου δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει Προσωρινής Διαταγής του/της κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η διαγραφή από τα Μητρώα της ΣΚ.Ο.Ε. του παρακάτω αθλητικού σκοπευτικού Σωματείου:

1./  Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΑΕΤΟΣ», έδρα Καλλιθέα, Αττικής (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 7943/2024, ΕΑΚ 726/2024).

                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ