Αριθ. Πρωτ. 5382                                                 Αθήνα, 01 Μαΐου 2024

ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αναστολή διαγραφής Σωματείου δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει Προσωρινής Διαταγής του/της κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η διαγραφή από τα Μητρώα της ΣΚ.Ο.Ε. του παρακάτω αθλητικού σκοπευτικού Σωματείου:

1./  Σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "Ο ΚΟΜΑΙΟΣ"», έδρα τα Μέγαρα, οδός Σαρανταπόρου αριθμ. 25, (Προσωρινή Διαταγή ΓΑΚ 43462/2024, ΕΑΚ 4050/2024).

                                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ