ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚ.Ο.Ε.

 1. Αίτηση εγγραφής ως μέλος με υπογραφή Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, σφραγίδα και αριθμό πρωτοκόλλου.στην οποία θα αναφέρονται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του σωματείου.
 2. Επίσημο αντίγραφο Καταστατικού όπως επίσης και επίσημο αντίγραφο των τυχόν Κανονισμών του.
 3. Επίσημο αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης με την οποία αναγνωρίστηκε και πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του ότι είναι καταχωρημένο στο βιβλίο σωματείων Δικαστηρίου τούτου (επικυρωμένα).
 4. Αντίγραφο Πρακτικού του Συμβουλίου Συγκρότησης σε Σώμα.
 5. Πίνακα μελών του ΔΣ που να περιλαμβάνει : Ιδιότητα (αξίωμα) στο Δ.Σ., ονοματεπώνυμο (όπως αναγράφεται στην ταυτότητα), όνομα πατρός, όνομα μητρός, επάγγελμα, ημερ.γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), Α.Φ.Μ. και ΔΟΥ .

Επίσης ιδρυτικό μέλος ή μέλος Δ.Σ. που είναι και αθλητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 3057/02, άρθρο 3, παρ. 5.

 1. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ότι το σωματείο έχει τουλάχιστον 20 αθλούμενους στα αγωνίσματα της Σκοποβολής όπως και ονομαστική κατάσταση των αθλούμενων μαζί με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας (ΔΑΙ).
 2. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου ότι οι αθλητές/τριες για τους οποίους επιθυμούν την έκδοση ΔΑΙ, έχουν Κάρτα Υγείας στην κατοχή τους θεωρημένο και υπογεγραμμένο, σύμφωνα με τον υπ’αριθμ. 2725/17.06.99 Κεφ. Ε΄ άρθρο 3. παρ.9 του Αθλητικού Νόμου.
 3. Τον ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου για τις Γενικές Συνελεύσεις της ΣΚ.Ο.Ε.
 4. Κατάθεση ποσού 100 € , για την ετήσια συνδρομή του σωματείου στη ΣΚΟΕ.
 5. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ότι το σωματείο αποδέχεται ανεπιφύλακτα το Καταστατικό της ΣΚΟΕ, τους Κανονισμούς της ΣΚΟΕ και τους Κανονισμούς των Διεθνών Ομοσπονδιών.
 6. Διαβιβαστικό με τα ονόματα τουλάχιστον 20 αθλητών που επιθυμούν να τους εκδώσει η ΣΚΟΕ ΔΑΙ με όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής τους δηλαδή :
 • Συμπληρωμένη την έντυπη Δήλωση εγγραφής Σκοπευτή
 • Δύο (2) φωτογραφίες του αθλητή
 • φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του αθλητή ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους αθλητές που δεν έχουν εκδώσει ακόμα
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι ο αθλητής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο του εσωτερικού ή του εξωτερικού και ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Ν2725/99.
 • Για τους ανήλικους αθλητές-τριες : Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα του ανήλικου αθλητή-τριας και επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, ότι επιτρέπει στον κηδεμονευόμενο του την ενασχόλησή του με το άθλημα της Σκοποβολής
 • Κατάθεση ποσού 40 € για κάθε αθλητή άνω των 20 ετών και 10 € για κάθε αθλητή 20 ετών και κάτω
 • Ειδικό έντυπο ΣΚ.Ο.Ε. (Κάρτα Υγείας Αθλητή), θεωρημένο από ιατρό, το οποίο θα έχει στην κατοχή του ο/η αθλητής-τρια.
 • Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα φέρει υπογραφές από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα με την σφραγίδα του Σωματείου στην οποία θα αναφέρεται ότι «...οι ανωτέρω αθλητές – τριες έχουν στην κατοχή τους την Κάρτα Υγείας τους θεωρημένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με τον εν ισχύ Αθλητικό Νόμο 2725/17.6.99 Κεφ. Ε΄ άρθρο 33 παρ.9».

ΠΡΟΣΟΧΗ  : ΟΧΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Τα Σωματεία και οι Ομάδες πρέπει να καταβάλουν τα παράβολα  για τις ανανεώσεις ή τις εκδόσεις Δ.Α.Ι. στον λογαριασμό της ΣΚ.Ο.Ε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμός λογαριασμού ΣΚ.Ο.Ε. 080 / 480562 – 31 ΙΒΑΝ: GR17 0110 0800 0000 0804 8056 231) ή με ταχυδρομική επιταγή μέσω ΕΛΤΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε κάθε τραπεζική συναλλαγή, η χρέωση των εξόδων τραπέζης θα πρέπει να βαρύνει τον ΕΝΤΟΛΕΑ και όχι τη ΣΚΟΕ, έτσι ώστε στους λογαριασμούς ΣΚΟΕ να πιστώνονται ακέραια τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα.

Σημείωση : Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομοσπονδία για αποστολή Καρτών Υγείας στα τηλ.: 210 64 54 522-3 – fax : 210 64 21 595   

 

***ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.